หน้าแรก

กลุ่ม บริษัท เอ็น อี ซี คอนกรีต จำกัด หรือ “NEC” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 315 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข     อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2524  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังเป็นไปอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่4 ต่อเนื่อง ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะในเขตจังหวัดริมชายฝั่งตะวันออก มีการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ทั้งเส้นทางคมนาคม  ถนน  ทางรถไฟ  ระบบสาธารณูปโภค   รวมถึงนิคม-อุตสาหกรรม  และท่าเรืองน้ำลึก  ก็เจริญเติบโตตามกันไปในทิศทางเดียวกัน

 

“NEC” ได้มีส่วนร่วมใสพัฒนาการประเทศช่วงดังกล่าวด้วย โดยได้รับความไว้วางใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบในโครงการ Eastern-Seaboard รวมทั้งสถานีและสถานที่ทำการตลอดเส้นทางดังกล่าว และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ผลิต “ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ (Pre-cast Concrete)”  จากนั้นจึงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีสินค้าในสายการผลิตหลากหลาย  อาทิเช่น เสาเข็ม  เสาไฟฟ้า  ท่อระบายน้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป หมอนรถไฟ และงานสั่งผลิตอื่นๆ เพื่อบริการแก่โครงการก่อสร้างตั้งแต่ระดับบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล  ตลอดจนโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ได้แก่ สนามบิน  ระบบรถไฟรางคู่  รถไฟฟ้าระหว่างสนามบินถึงใจกลางเมือง และทางยกระดับ  รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  ซึ่งได้แก่ระบบชิ้นส่วนอาคารแบบหล่อสำเร็จ (Pre-Fabricated System –NEC-P-fab)

 

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนี่อง  และการบริหารงานอย่างมืออาชีพตามระบบ ISO9000:2000 ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. รวมถึงมาตรฐานตามระบบสากลอื่นๆ ร่วมด้วยทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ  จึงเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้งานอย่างกว้างขวาง กอปรกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ในขณะเดียวกัน  ยังคงรักษาระดับมาตรฐานสำหรับสินค้ามาตรฐานทั่วไป  เพื่อคงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  และทันต่อกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน         ดังนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล”